ที่ ชื่อ-สกุล    ตำแหน่ง/วิทยฐานะ ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์  ผอ./ชำนาญการพิเศษ ๒๕๒๒– ๒๕๓๕
 2 นายสิทธิศักดิ์ มานะศรีสุริยัน  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๓๕ – ๒๕๔๒
 3  นายสนิท ลีลา  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๔๒ – ๒๕๔๕
 4  นายเดชชัย ดวงแสง  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๔๕ – ๒๕๔๘
 5  นางสาวสุนทรี ทองสุทธิ์  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๔๘ –๒๕๕๒
 6  นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๕๒– ๒๕๕๔
 7  นายมาณพ ศิรินัย  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๕๔ –๒๕๕๗
 8  นายโฆษิต คำไสย์  ผอ./เชี่ยวชาญ  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 9  นายนิธิศ สายเชื้อ  รองผู้อำนวยการรักษาการ  ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑
 10  นายสวาสดิ์ อินธิศร  ผอ./ชำนาญการพิเศษ  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
11 นายจักรินทร์  บุญเอนก  ผอ./ชำนาญการพิเศษ ๒๕๖๓-ปัจจุบัน