กิจกรรม รี-เอ็กชเรย์ โครงการสถานศึกษาสีขาว

กิจกรรม ตรวจสารเสพติดมีเอกซเรย์เป็นการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนระหว่างหน่วยงานปกครองอำเภอวังหินสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังหินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังหินและโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาเพื่อตรวจหาสารเสพติดในเด็กนักเรียนและส่งเข้ารับการบำบัดต่อไป