พิมพ์
หมวด: ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ฮิต: 587

📣📣📣ประกาศ🌻🍀กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม. 1 และ ม. 4 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ขอแก้ไขวันเวลา ดังนี้
นักเรียนชั้น ม.1/1 มอบตัว วันที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00น.
นักเรียนชั้น ม.1/2 มอบตัว วันที่ 12 มิ.ย. 63 เวลา 13.00-16.00น.
นักเรียนชั้น ม.1/3 มอบตัว วันที่ 13 มิ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00น.
นักเรียนชั้น ม.4/1 มอบตัว วันที่ 13 มิ.ย. 63 เวลา 13.00-16.00น.
นักเรียนชั้น ม.4/2 มอบตัว วันที่ 14 มิ.ย. 63 เวลา 09.00-12.00น.
นักเรียนชั้น ม.4/3 มอบตัว วันที่ 14 มิ.ย. 63 เวลา 13.00-16.00น.
ณ หอประชุมโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
📣หลักฐานที่นำมาแสดงในวันมอบตัว📣
1. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) รับรองสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร / บิดา/ มารดา (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
4. สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร / บิดา/ มารดา (รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น)
5. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัวนักเรียน (กรณีไม่ใช่บิดาหรือมารดา)รับรองสำเนาถูกต้อง
📢โดยทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด(COVID-19)📣คือ
1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
2. คัดกรองด้วยการตรวจอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหอประชุม
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล ตรงทางเข้าออก
4. เว้นระยะห่างทางสังคม
5. หากนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอความอนุเคราะห์ให้เดินทางกลับภูมิลำเนา ก่อนวันมอบตัว 14 วัน (เพื่อกักตัวและรับผิดชอบต่อสังคม)
📢📢กรณีที่นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครเรียนใหม่ให้มาสมัครเรียนในวันใดก็ตามประกาศนี้
🤔🤔ปล. จำนวนนักเรียนและรายชื่อแต่ละห้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับจำนวนนักเรียนที่มามอบตัว