1. การบริหารและการวางแผนวิชาการ
 2. การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
 3. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
 4. การพัฒนาหลักสุตรทวิศึกษาของสถานศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
 5. การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
 6. การจัดทำข้อมูลนักเรียน (DMC)
 7. การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา/การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 8. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
 9. งานทะเบียนนักเรียน การวัดผลและประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
 10. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
 11. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
 12. งานห้องสมุด
 13. การนิเทศการศึกษา
 14. การแนะแนวการศึกษา
 15. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
 16. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
 17. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร   หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
 18. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน ด้านวิชาการของสถานศึกษา
 19. การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
 20. การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 21. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 22. การรับนักเรียน
 23. การทัศนศึกษา
 24. สถานศึกษาตามแนวทางศาสตร์พระราชา
 25. งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
 26. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 27. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 28. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ